вівторок, 26 грудня 2017 р.

КОШТОРИС на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
(сума словами і цифрами)
Сільський голова
(посада)                      
Колибаївський ДНЗ     М.Д.Желізник
(підпис) (ініціали і прізвище)
17 січня 2017 року
(число, місяць, рік) М.П.
 КОШТОРИС
на 2017 рік
04404025  Колибаївська сільська рада
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
Кам"янець-Подільського району Хмельницької області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
111010 "Дошкільні заклади освіти"
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 715 368,00   715 368,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 715 368,00 х 715 368,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х -   -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х   -
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300     -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 715 368,00 - 715 368,00
Поточні видатки 2000 715 368,00 - 715 368,00
Оплата праці 2110 470 934,00 - 470 934,00
Заробітна плата 2111 470 934,00 - 470 934,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 102 900,00 - 102 900,00
Використання товарів і послуг 2200 141 534,00 - 141 534,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210     -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 6 000,00 - 6 000,00
Продукти харчування 2230 124 748,00 - 124 748,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3 300,00 - 3 300,00
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 7 486,00 - 7 486,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 7 486,00 - 7 486,00
Оплата природного газу 2274   - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
Керівник   М.Д.Желізник
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу   Н П Атаманюк
(підпис) (ініціали і прізвище)
17 січня 2017 року
(число, місяць, рік)
М.П.***
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

четвер, 21 грудня 2017 р.

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ КОЛИБАЇВСЬКОГО ЗДО «ЯНГОЛЯТКО»


1.Фінансовий звіт про використання коштів за 12 місяців 2017р
Видатки
За 9 місяців по Колибаївському ЗДО
КЕКВ
Назва
Сума
2110
Оплата праці
297052,96
2120
Нарахування на оплату праці
69045,93
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
20672,10
2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
3200,00
2240
Оплата послуг(крім комунальних)
8431,07
2273
Оплата електроенергії
20727,52
2230
Продукти харчування
89026,85
2274
Оплата природного газу
9868,32

2.Статут закладу3. Структура та органи управління ЗДО
Загальні збори ЗДО
Педагогічна рада
Батьківський комітет
Директор ЗДО »Янголятко»  – Годзінська Олена Іванівна
Педагогічні працівники
5
Тех. працівники
5
Медична сестра
14. Кадровий склад закладу
п/
П
Прізвище, ім’я, по  батькові

Посада
Рік, число, місяць народжен.
Стаж
пед/заг
Що закінчила. рік закінчення
Фах за освітою
З якого часу працює в ДНЗ
Курси
Атестація
Нагоро-
ди
рік одержан-Ня
попе-редні
нас-тупні
попе-редня
резу-льтати
нас-тупна
На що пре-тенд.


1.
Годзінська
Олена
Іванівна
Завідувач
25.10.
1964 р.
Пед
24р. 1м
Заг 7р.8м
Кам’янець-
Подільский
нац. пед. універст. ім.
І. Огієнка 2016р.
Організа-
тор дошклільн.
виховання
04.01.
2011р.
30.06.
2016р.
2021 р


2017
ІІ кат.
2022р

I кат.
Грамота
управлі-
ння Кам-Под РДА

2.
Пилипчук
Любов
Василівна
Вихова-
тель
27.04.
1971р.
Пед.
26р.
4м.
Хмельниц.
педагогічне
училище
1990р.
Вчитель
Початкових
класів
04.01.
2011р.
2015р.
2020р.

2016

Спец.

2021р.

Спец.
Грамота
відділу
освіти Кам-Под


3.
Стрілковська
Валентина
Анатоліївна
Вихова-
тель
28.06.
1981 р.
Пед.
17р.
Заг.
3.8м.

Чернівець-
кий нац. пед. університет
педагог. Ф.
2005 р.
Вчитель початкових
класів і образотв.
мистецтва
04 01.
2011 р.
2014 р.
2019р.

2015

I кат.
2018р.
Поза-чергов.

вища
Грамота
Відділу
Освіти
Кам-Под
РДА

4.
Бешлей
Лілія
Борисівна
Вихователь
08.08.
1974.р.
Пед.
18.8м
Кам’янець-
Подільськ.
державний
педінститут
ім. І.Огієнка
1997 р.
Вчитель
допоміж-
ної школи
логопед
04.01.
2011 р.
2013 р.
2018р.

2015р.

II кат.
2020р.

I кат.


5.
Франчук
Оксана
Іванівна
Муз.
керівник
27.06.
1972 р.
Пед.
22 р.
10м.
Прикарпат-
ський університет
ім. Стефанника
1995 р.
Вчитель
музики та
співів
22р.
6.
Михайлиши-
на Галина
Миколаївна
Медична
сестра
08.10.
1971 р.
Мед.
16.р. 8м.

Старо-
більське медичне
училище
1989 р.
Медична
сестра
02.07.
2012 р.
7.
Михайлиши-
на  Галина
Миколаївна
завгосп
08.10.
1971 р.
Заг.
8р.4.
Старобіль-ке медичне
училище
1989 р.
Медична
сестра


8.
Свірідова
Неоніла
Михайлівна
кухар
25. 08.
1959 р.
Заг.
39 р.
8 м.
Кам’янець-
Подільське
ПТУ №15
1989 р.
кухар
04.01.
2011 р.
9.
Левицька
Цезарія
Іванівна
Помічн.
виховат.
14.05.
1971 р.
Заг.
21 р.
9 м.
Хмельниць-
ке КПТУ
1990 р.
Повар-
кондитер
28.10.
2011 р.
10.
Махніцька
Людмила
Антонівна
Помічник
вихов.
01.     11.
1965 р.

32 р.8 м.
Педагогічий
клас при
Кам-Под
шкл.№9
1985 р.
Виховат.
04.01.
2011 р.
11.
Мельник
Лариса
Петрівна
прачка
19.08.
1980 р.
Пед.
10р. 2м.
Заг.
7р.
Кам’янець-
Подільсь-націона-
льний пед.
університет
2010р.
0рган.
дошкл.
освіти
01.06.
2017р.
12.
Шабуневич
Людмила
Іванівна
сторож
06.03.
1972 р.


22 р.
8 м.
Львіський
елект. технікум
зв’язку
Технік
зв’язку
04.01.
2011 р.


 «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (Авт.-упор.Білан О.І)– редакція 2015 року.
 «Впевнений старт»- програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
Парціальні програми:
- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.).
– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.)
– «Україна – моя Батьківщина» парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного вікуза науковою редакцією О. Д. Рейпольського.
6. Результати моніторингу якості освіти дошкільників закладу
Кількість дітей
Високий рівень (%)
Достатній рівень
(%)
Середній рівень
(%)
Низький рівень
(%)
7
50
40
10
0
7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
У дошкільному закладі працює дві різновікові групи: 
Дошкільний заклад розрахований на 45 – навчання, виховання та спілкування дітей
Фактична кількість - 38 дітей
8. Мова освітнього процесу - українська
9. Наявність вакантних місць – немає

10.Річний звіт про діяльність дошкільного закладу «Янголятко»
Юридична адреса ЗДО “Янголятко”:
Хмельницька область
Кам’янець-Подільський р-н
32370 с. Колибаївка
вул. Дзержинського, 7
тел. 7-06-69
Засновником ЗДО “Янголятко” є Колибаївська сільська рада. ЗДО розташований в приміщенні побудованому в 1950р. з розрахунку на 45 місць. ЗДО загального розвитку прийнято до комунальної власності територіальної громади на підставі рішення Колибаївської сільської ради від 12.01.2011р. № 4.
На підставі наказу по відділу освіти Кам’янець-Подільської РДА № 5 від 04.01.2011р. “Про реорганізацію Колибаївського НВК” - ЗДО розпочав свою трудову діяльність під керівництвом завідувача Годзінської О.І.
         ЗДО працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин. Вихідні дні субота, неділя, святкові. Щоденний графік роботи:  початок 8.00 год. закінчення роботи: 17.00 год.      
Інформація про керівника закладу:   завідувачем Колибаївського ЗДО “Янголятко”, пед. стаж роботи - 24р.  Годзінська О.І., стаж роботи на даній посаді –  7, загальний педагогічний стаж - 24р. Закінчила  Кам’янець-Подільський національному університеті ім. Огієнка на педагогічному факультеті по спеціальності закінчила Кам’янець-Подільський Національний Університет ім. І. Огієнка. і здобула повну вищу освіту за спеціальністю “дошкільна освіта» і кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільної освіти.
Установчі документи закладу:
   Рішення сесії Кам’янець-Подільської районної ради від 30 грудня 2011 року № 4
·         Статут закладу зареєстровано 07.02.2011р, свідоцтво №272332
·         Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Серія АБ №674596 ;Ідентифікаційний код юридичної особи 37328315
·         колективний договір
Дошкільний навчальний заклад “Янголятко” нагороджений Грамотою Кам’янець-Подільською РДА 27.09.2012р. за вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти регіону та з нагоди Дня дошкілля та користується авторитетом серед батьків, громадськості села, про що свідчить аналіз анкетування батьків. Завідувач ЗДО Годзінська О.І. нагороджена Грамотою Кам’янець-Подільської РДА за сумлінну працю, заслуги у реалізації державної політики в галузі національної освіти, вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти.
Почесною грамотою Управління освіти, молоді та спорту Кам’янець-Подільської райдержадміністрації нагороджено колектив Колибаївського ЗДО «Янголятко» за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність на освітянській ниві та з нагоди Дня Дошкілля. 26.09.2014р.
Директора ЗДО нагороджено Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти / наказ № 115-нн, від 18.09.2017р./ ректор В. Берека  Дипломом ІІІ переможця обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців ЗДО/НВК «Джерело батьківських знань» – 2017р.
а) Наповнюваність закладу станом на 2017 -2018 н.р.
·         загальна кількість груп –  2;
·         загальна кількість дітей – 38 дітей .
     Режим роботи закладу: 5-ти денний, з 9-годинним перебуванням дітей.
               Перелік приміщень закладу: їдальня- 1; спальня- 2 ; ігрова-2 , харчоблок- 1 ,внутрішній туалет-1 , методичний кабінет-1 , роздягальня- 1
Приміщення дитячого садка - окреме класичне  приміщення дошкільного закладу
   Загальна площа –220,1  м2
б) Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам чинного українського законодавства;
ЗДО є юридичною особою, має печатку і штамп, здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням та даним Статутом, а також має: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, Свідоцтво на право на нерухоме майно,  паспорт /інвентар бюро/ на приміщення, Державний (витяг) акт на право постійного користування землею.     
Дошкільний навчальний заклад загального розвитку с. Колибаївка «Янголятко» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», законодавством України «Про працю», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, наказами Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА, відділу освіти Колибаївської ОТГ, завідувача ЗДО, Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, інструкціями, методичними документами та власним Статутом.
Працівниками закладу було створено каталог  нормативних  документів державних органів управління освітою. Виконується контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників. Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту рівня та обсягу.
Штатний розпис ЗДО затверджений сільським головою у кількості 9.25 одиниць, але штат  дошкільного закладу недоукомплектований відповідно до нових штатних нормативів затверджених  наказом МОН України від 04.11.2010р. № 1055.
Акт готовності до нового 2017–2018 навчального року має дозволи на здійснення освітньої діяльності органів управління держпродспоживслужби в Хмельницькій обл. та  пожежної охорони.  
При складанні річного плану керувалися основними положеннями Державної національної програми «Освіта XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», «Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2013 року за № 1239; Інструктивно-методичним листом МОН України «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» № 1/9-434 від 01.10.02, Методичним листом МОН України № 1/9-306 від 06.06.05 р. «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Інструктивно-методичними матеріалами щодо ведення документації в дошкільному закладі освіти за загальною редакцією К. Л. Крутій та іншими законодавчими актами держави і нормативними документами МОН України з питань навчально-виховної роботи у дошкільних закладах.
Навчально-виховний процес ЗДО здійснюється  відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програми “Впевнений старт” (старша група) та програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”. Навчально-методичні посібники, які використовуються у ЗДО затверджені МОН України. 
в) Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів;
Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, забезпечення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.
Головними завданнями дитячого садка є:
–  реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти;
забезпечення фізичного і психічного здоров’я ді- формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;
–  формування гармонійно розвиненої особистості із високими моральними цінностями.
На даний час вихованців з особливими освітніми потребами у закладі немає.
г) Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (розвитку) учнів (вихованців) (для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів);
Річний план роботи ЗДО «Янголятко» містить розділ «вивчення стану організації життєдіяльності дітей». У якому визначені напрямки і зміст вивчення, вказані відповідальні. Заплановані та проводяться тематичні, комплексні, вибіркові вивчення, якими охоплені питання стану реалізації розділів програми, організації діяльності дітей, виконання рішень, вивчення досвіду. За результатами тематичних та комплексних вивчень складаються довідки із зазначенням про позицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу. До тематичних вивчень використовуються таблиці- схеми. Матеріали вивчень систематизовані. На виконання річного плану проводилось вивчення на тему «Стан діалогічного мовленнєвого розвитку дітей шостого року життя»..
Методичні заходи проводяться відповідно річного плану роботи, розділів «методична робота з кадрами, спрямовані на виконання річних завдань. Матеріали методичних заходів упорядковані. В групі накопичуються та впорядковуються дидактичні, наочні, роздаткові матеріали для організації роботи з розділів програми.
Складений розклад занять, організація навчальної діяльності не перевищує гранично допустимих норм навчального навантаження на дитину.
У ЗДО ведеться гурткова робота: гурток «Дитяча фантазія у декоративному мистецтві”- керівник Стрілковська В.А.; гурток - “Всезнай про свій рідний край ” – керівник Бешлей Л.Б.; гурток - “ Пластика і грація” - керівник Пилипчук Л.В. Вихователі домагаються виконання освітніх завдань: розвиваючих, виховних та навчальних. Вихователі груп у навчально-виховному процесі використовує різноманітні форми, в основному це інтегровані  заняття, ними виготовлено багато демонстраційного та роздаткового матеріалу для організації навчально-виховного процесу.
д) Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників;
У ЗДО  працює 5 педагогічних працівників:
Годзінська О.І. –  Директор ЗДО 1964 року народження, освіта середньо-спеціальна. У 1984р. році закінчила педагогічний клас при Дунаєвецькій середній школі № 1, 17р. працювала вихователем Колибаївського ЗДО. У 2000р. закінчила технікум ПДАТА, 7р. працювала зав. архівом в Управлінні земельних ресурсів в Кам’янець-Подільському районі, а з 04.01.2011р.  завідувачем Колибаївського ЗДО “Янголятко”, пед. стаж роботи - 24р. Закінчила  Кам’янець-Подільський національному університеті ім. Огієнка на педагогічному факультеті по спеціальності “дошкільна освіта”. Директор ЗДО отримала Посвідчення про функціональне навчання у сфері цивільного захисту № 0459 від 25.03.2011р. та Посвідчення № 16-40-4 від 28.10.2016р. про перевірку знань з питань охорони праці. За період роботи О.І.Годзінська нагороджена грамотою Кам’янець-Подільською РДА за сумлінну працю у справах навчання та виховання підростаючого покоління.
Стрілковська В.А.  вихователь середньо-старшої групи “Теремок”, 1981р.н., освіта вища. У 2005р. закінчила Чернівецький національний пед. університет, пед. факультет по спец. вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва. Педагогічний стаж роботи-17р. У Колибаївському ЗДО  працює з 2000 р. Валентина Анатоліївна на підставі засідання профкому КолибаївськоЇ ЗОШ І-ІІ ступенів та адміністрації Колибаївського ЗДО “Янголятко” –  протокол засідання № 2 від 14.09.2012р. та засідання батьківського комітету ЗДО - протокол № 14 від 12.09.2012р. з нагоди Всеукраїнського дня дошкільника за сумлінну педагогічну працю, високу пед. майстерність  нагороджена грошовою премією у розмірі грошового окладу вихователя. Стрілковська В.А. брала участь у першому районному турі Всеукраїнського конкурсу “ Вихователь року” у 2013р. на якому зайняла перше місце та була делегована для участі у другому (обВсеукраїнського конкурсу “Вихователь року” 2013р. та отримала Сертифікат учасника цього туру.  Вихователь проходила чергову атестацію пед працівників у 2015р. За результатами атестації її встановлено І кваліфікаційну категорію.
Пилипчук Л.В.. –  вихователь молодшо-середньої групи “Віночок”,  1971р.н освіта середньо-спеціальна. У 1990р. закінчила Хмельницьке педагогічне училище по спеціальності вчитель початкових класів. Педагогічний стаж роботи - 26р. Трудову діяльність у Колибаївському ЗДО  розпочала у 1999р. У 2006р.  була нагороджена Грамотою відділу освіти Кам-Под РДА за сумлінну працю, досягнення успіхів у справі навчання і виховання учнівської молоді. Любов Василівна закінчила курси підвищення кваліфікації вихователів у 2015р.. У 2016р. вихователь проходила чергову атестацію пед. працівників ЗДО  за результатами атестації їй встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст».
Бешлей Л.Б. – вихователь  молодшо-середньої групи «Віночок», 1974 р.н  освіта вища, 1995р. Закінчила  Кам’янець-Подільський державний педуніверситет по спеціальності - вчитель допоміжної школи-логопед. Педагогічний стаж роботи 18р. З 1999р. Працює вихователем у Колибаївському ЗДО. Закінчила курси підвищення кваліфікації вихователів ЗДО у 2013р. Вихователь проходила чергову атестацію пед. працівників ЗДО у 2015р. За результатами атестації їй встановлено  ІІ кваліфікаційну категорію.
Франчук О.І. – муз. керівник ЗДО, 1972 р.н., освіта вища. У 1995р. закінчила Прикарпатський університет ім. Стефанника по спеціальності — вчитель музики та співів. Педагогічний стаж роботи 22р. З 2006р. працює муз.керівником ЗДО.
Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 року Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року № 1135.
Педагоги зорієнтовані на удосконалення навчально-виховного процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливості, переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості. У дошкільному закладі при організації навчально-виховної роботи використовуються інноваційні технології В.Сухомлинського.
Камянець-Подільською РДА 27.09.2012р. за вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти регіону та з нагоди Дня дошкілля та користується авторитетом серед батьків, громадськості села, про що свідчить аналіз анкетування батьків. Завідувач ДНЗ Годзінська О.І. нагороджена Грамотою Камянець-Подільської РДА за сумлінну працю, заслуги у реалізації державної політики в галузі національної освіти, вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти.
Почесною грамотою Управління освіти, молоді та спорту Кам’янець-Подільської райдержадміністрації нагороджено колектив Колибаївського ЗДО «Янголятко» за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність на освітянській ниві та з нагоди Дня Дошкілля. 26.09.2014р.
Завідувач ДНЗ нагороджена Дипломом ІІІ ступеня переможця обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців ДНЗ/НВК «Джерело батьківських знань» 2017р. Дошкільний навчальний заклад входить до складу методоб’єднання педагогічних працівників Колибаївського регіону, до якого входять Княгиненський ЗДО, Острівчанський ЗДО, Ходоровецький ЗДО, педагоги якого беруть активну участь у роботі методоб’єднання,  активну участь у районних заходах
Колективним органом управління освітнім процесом у закладах регіону є педагогічна рада, де розглядаються актуальні питання. Для підвищення педагогічної компетентності діють семінари-практикуми.
е) Використання інформаційно-комунікативних технологій
  • Для проведення занять з дошкільнятами педагоги використовують, як і робочий ноутбук закладу так  персональні ноутбуки, музичний центр.
11.  Матеріально-технічна база.
Територія дошкільного закладу становить 0.64 га, утримується в належному стані, частково  огороджена. На території у 2011р. встановлено   другий ігровий  майданчик на майданчиках є пісочниці, каруселі, гірки, куточки  прохолоди для відпочинку влітку. Один спортивний майданчик на якому є спортивна споруда, бігова доріжка, кільця для метання, колоди для ходьби.
         На території є клумби, за якими доглядає весь персонал дошкільного закладу. Квіти на клумбах висаджені по мірі їх зацвітання, так що протягом весни-осені клумби завжди цвітуть. Також є ще город із ділянками для вирощування культурних рослин та овочів  площею 0.08 га. на якому щорічно працівники разом із дітьми збирають хороші врожаї. ДНЗ багатий гарним фруктово-ягідним садом. Щорічно працівники  збирають хороші врожаї, які оприбутковуються та використовуються для харчування дітей по самій мінімальній ціні - 0.10 коп. за 1кг.
         Дошкільний заклад розташований в пристосованому приміщені, яке знаходиться в належному стані, відповідає санітарним нормам.   Обладнані дві ігрових кімнати, дві спальні, коридор, тераса, харчоблок, внутрішній туалет, складові приміщення, кабінет завідувача у якому знаходиться методкабінет та кабінет мед. сестри.    
         Опалення газове. У дошкільному закладі опалювальна система знаходиться в належному стані. Щороку перед початком опалювального сезону комісією проводиться обстеження та складається акт готовності до початку нового опалювального сезону. В наявності є такі акти готовності за попередні роки. Із протипожежного інвентаря в приміщенні дошкільного закладу обладнано куточок із вивчення правил протипожежної безпеки, є протипожежний щит,  два   вогнегасника, які періодично проходять перевірку.
          До реорганізації НВК замінено нові пластикові вікна, вхідні двері попередньо.   Заклад забезпечений холодною та гарячою проточною водою на території є приватна криниця, яка облаштована у 2011р. за санітарно-гігієничними вимогами, проведена водопровідна робота, замінено новий бак для води, електронасос. У 2011р. проведено каналізаційні роботи за новою установкою, встановлено за сучасним обладнанням внутрішній туалет: умивальники, унітази, душову кабіну, придбано пральну машину-автомат. У 2017р. проведено оновлену каналізаційну роботу, замінені нові крани. Встановлено стовпи для сушіння білизни. На території є зовнішній туалет. Встановлено заземлення.  Викинуті опалювальні грубки непридатні для опалення, замуровано та защикатурено ніші, оновлено сучасним дизайном коридор.  Розчищено сад та проведено генеральне прибирання територію саду, насаджено нові дерева. Проведено генеральне прибирання території ДНЗ у сараях, підвалі для зберігання овочів. У 2011р. встановлено нові залізні двері до харчоблоку, придбано  2 бойлера, морозильну камеру, холодильник, електром’ясорубку, нову вагу для зважування продуктів та ін. придбання для харчоблоку. Харчоблок забезпечений кухонним інвентарем, який утримується у належному стані. Працівники забезпечені спецодягом.
         У 2012р. проведено капітальний ремонт зовнішнього приміщення ДНЗ  , встановлено вивіску ДНЗ, проведено та встановлено телефон, компютер та інтернет, меблеву стінку для методкабінету, методичний стенд, придбано фотоапарат, пилосос, електрочайник, електропраску, закуплені   килими та доріжки для спалень, ігрових кімнат, коридору та тераси; іграшки, медікаменти та ін.  Електропостачання ДНЗ  від загальної мережі. У 2012р., проведені роботи по встановленню електроосвітлення по деяких точках приміщення, замінено резетки, вимикачі, замінено світильники.  Температурний режим відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
         У 2013р. виготовлена технічна документація на покриття даху а у 2016р. перекрито усю покрівлю. Проведено ремонтні роботи:  підбиття потолків, щикатурка та шпаклювання стін у складовому приміщенні та вхідному коридорі до харчоблоку; придбано новий музичний інструмент — баян.  Встановлені нові деревяні двері до коридору. У 2016р. облаштовано тротуарну доріжку на території ДНЗ.
         Щодня проводиться вологе прибирання та провітрювання приміщення. Дезінфікуючі розчини зберігаються у темному  в місці, недоступному для дітей.
В груповій кімнаті створено предметно-ігрове середовище. Куточки символіки, чергових, книжковий, фізкультурний, ігровий, куточок природи оформляла не тільки вихователь, але й усі працівники дошкільного закладу, батьки.
У книжковому куточку зібрані дитячі книжечки з ілюстраціями та текстом з крупним шрифтом, що дає можливість дітям, які читають,  самостійно їх читати. Крім того є дитячі  журнали “Малятко”, “Мамине сонечко”. “Барвінок”,  “Ангелятко”. Диво-деревце”.
 В усіх кімнатах ДНЗ багато вазонів, в окремих виготовлені вихователями  екібано. У куточку природи є календар погоди, кімнатні рослини, весь необхідний інвентар для догляду за рослинами, вироби із природного матеріалу. Систематично ведуться досліди.
Завдяки продуманому розміщенню різних зон у групі вивільнено достатньо місця для рухової активності дітей.
Розвивальне середовище, створене у групі,  дозволяє кожній дитині обрати собі улюблене заняття. Для цього слугують зони: логіко-математична, ігрова, природнича, художньо-естетична.
   Постійно проводяться дослідження як із живої, так і з неживої природи.
Працівники дошкільного закладу постійно шукають шляхи для вдосконалення педагогічної роботи з дітьми.
Дошкільний заклад в достатній мірі забезпечений твердим та м’яким інвентарем, меблями, посудом. Для організації педагогічного процесу в групі є необхідне обладнання, іграшки, навчальні посібники, додаткова література. Дошкільний заклад постійно організовує підписку періодичних видань.
Майно дитячого садка знаходиться в належному стані, систематично ведеться його інвентаризація,облік та списання.
Педагоги працюють за програми “Впевнений старт, “Українське дошкілля””, методичними рекомендаціями до них та необхідними посібниками, довідкової літератури щодо роботи за ними.
Протягом останніх 2-х років придбано багато навчально-методичних посібників, значна частина виготовлена педагогами. В садочку створена атмосфера, в якій дитина почувається захищеною
12. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу;
В ЗДО щорічно плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Відповідно до Закону «Про охорону праці» проводяться інструктажі з техніки безпеки.
Організовано проводяться два рази на рік медичні огляди працівників. Працівники ЗДО  є членами профспілкового комітету працівників Колибаївської школи І-ІІ ступенів. Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці, у розслідуванні нещасних випадків. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.
Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на програмі розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», завдання якої спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.
У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.
Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.
Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були висвітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, процесу, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.
13. Організація розвивального навчально-виховного середовища (для дошкільних навчальних закладів);
Навчально-матеріальне забезпечення частково відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.02 № 509, Типовому переліку обов'язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах», СанПіН №3231-85 влаштування і утримання дитячих дошкільних закладів.
14. Правила прийому до дошкільного закладу
Відповідно до ст. 34 Закони України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 "Про дошкільну освіту", батьки мають право обирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.№305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:
1. заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
2.медичної картки про стан здоров'я дитини,
3.довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,
4.свідоцтва про народження.
За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Згідно рішення 12 (позачергової)сесії 7 скликання №3 від 23.12.2016
З 1 січня 2017 встановлено батьківську плату  у ЗДО «Янголятко»  -8, 80 гривень

КОШТОРИС на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фі...